Download‎ > ‎

Map Warcraft 3

Chú ý:
1. Các bạn tải map về và lưu vào thư mục Maps của folder Warcraft III. Thông thường đường dẫn thư mục tại Game-Net mà KTG hỗ trợ sẽ là: E:\GAME\HOT\Warcraft_III_Frozen_Throne
2. Nếu chưa có map mà bạn hay chơi, vui lòng liên hệ tổng đài 04.aabbcc hoặc fb để bổ sung các Map mà bạn yêu thích lên hệ thống
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  6711k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
ċ

Download
  6484k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
ċ

Download
  5174k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
ċ

Download
  5378k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
ċ

Download
  5338k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
ċ

Download
  5724k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
ċ

Download
  6576k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
ċ

Download
  6393k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
ċ

Download
  5363k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
ċ

Download
  5568k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
ċ

Download
  6044k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
ċ

Download
  7361k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
ċ

Download
  6302k v. 2 Jul 23, 2015, 10:23 AM QQ Services
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  5602k v. 2 Jul 23, 2015, 10:56 AM QQ Services
ċ

Download
  6676k v. 2 Jul 23, 2015, 10:56 AM QQ Services
ċ

Download
  6757k v. 2 Jul 23, 2015, 10:56 AM QQ Services
ċ

Download
  6754k v. 2 Jul 23, 2015, 10:56 AM QQ Services
ċ

Download
  6876k v. 2 Jul 23, 2015, 10:56 AM QQ Services
ċ

Download
  6769k v. 2 Jul 23, 2015, 10:56 AM QQ Services
ċ

Download
  6769k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  7015k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  7402k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  7112k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  7172k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  7172k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  7832k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  7769k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8107k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8108k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8117k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8145k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8171k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8133k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8092k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8093k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8112k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8131k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8176k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8181k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8184k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8072k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  7827k v. 2 Jul 23, 2015, 10:58 AM QQ Services
ċ

Download
  8175k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  8054k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  7881k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  7287k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
ċ

Download
  7287k v. 2 Jul 23, 2015, 10:57 AM QQ Services
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  1766k v. 2 Jul 23, 2015, 11:02 AM QQ Services
ċ

Download
  843k v. 2 Jul 23, 2015, 11:02 AM QQ Services
ċ

Download
  947k v. 2 Jul 23, 2015, 11:02 AM QQ Services
ċ

Download
  1845k v. 2 Jul 23, 2015, 11:02 AM QQ Services
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  5763k v. 2 Jul 23, 2015, 11:12 AM QQ Services
ċ

Download
  5193k v. 2 Jul 23, 2015, 11:12 AM QQ Services
ċ

Download
  6051k v. 2 Jul 23, 2015, 11:12 AM QQ Services
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  6907k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  6385k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7462k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7316k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7537k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  6560k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7004k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  6970k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7012k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7363k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7247k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7499k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7204k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7640k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7762k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7861k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7870k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  7769k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
ċ

Download
  6240k v. 2 Jul 23, 2015, 11:25 AM QQ Services
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  4058k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  4516k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  4447k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  4957k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  5403k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  5523k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  5416k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  6037k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  6268k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  6754k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  6638k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  7194k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  7194k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
ċ

Download
  3383k v. 2 Jul 23, 2015, 11:51 AM QQ Services
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  4040k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  3237k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  3236k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  3260k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  3810k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  3829k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  3916k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  4057k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  4019k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  3373k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  5865k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  5865k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  3950k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  5865k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  5865k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  5865k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  5865k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  5865k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  6578k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  5872k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  5872k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
ċ

Download
  5866k v. 2 Jul 23, 2015, 11:42 AM QQ Services
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  898k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  901k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  1174k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  722k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  877k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  880k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  785k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  948k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  666k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  703k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  805k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  824k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  820k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
ċ

Download
  1281k v. 2 Jul 23, 2015, 12:00 PM QQ Services
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser